Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  งานบริการการศึกษา     
  งานวิจัย     
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) (อ่าน 901)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ 4 กรกฎาคม 256๒ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256๒ เท่ำนั้น ...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (อ่าน 304)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ...
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 363)
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ...
  งานบริการทางวิชาการ     
  งานมาตรฐานการศึกษา     
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ่าน 807)
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ...
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ่าน 1,130)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 445)
  กิจกรรม / โครงการ     
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2562 แจ้งเกี่ยวกับการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (อ่าน 6,962)
สวัสดีปีใหม่ 2563 (อ่าน 274)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (อ่าน 284)
ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (อ่าน 368)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 19-21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 273)
สอวช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for the Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต“ (อ่าน 267)
อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (อ่าน 263)
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 261)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 220)
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 219)
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 227)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.โท 2/2562 (อ่าน 267)
ประเมินการจัดการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 265)
แนวปฏิบัติการพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียน (อ่าน 219)

 


 

งานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร Educational Service and Research Affairs, Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานบริการการศึกษาและวิจัย Educational Service and Research Affairs